Agua Dulce Mountains

Pinacate Lava Flow

Tule Mountains

Cabeza Prieta Mountains

Despoblado

Tinajas Altas Mountains